dinsdag 25 februari 2020

met dank namens Centre Simama, Congo

Mede dankzij de bereidwillige medewerking van de landelijke Bisschoppelijke Vasten Actie (BVA) is het eerste jaar van onze actie voor Centre Simama - eigenlijk onverwacht - een eclatant succes te noemen. Ook de Stichting Bisschop Bekkers uit 's Hertogenbosch heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Net zoals de niet aflatende inspanningen van de leden van de caritas afdeling van de H. Catharina parochie in Oosterhout en niet te vergeten de spontane inzet van al die vrijwilligers, die meededen aan de huis-aan-huis actie in Dorst. Ook dank aan diegenen die met hun financiële bijdrage of goede medische hulpmiddelen het centrum hebben willen steunen.

Dank dus - op het gevaar af hierbij mensen te vergeten - dank aan Dick, Paul, Wilbert, Henk, Frank, Gemma, Kees, Thomas, Gerard, Trees, Marian, Franca, Corry, Hans, Han, Peter, Jan, Maria, Nan, Dion, Simone en de kinderen, en de vele anderen die niet bij name genoemd zijn. Zonder al die bereidwillige medewerking had deze actie geen enkele kans van slagen.

Ook dit jaar weer wordt, onder de vlag van de BVA, een actie voor Centre Simama op touw gezet. Deze keer doet de gemeente Oudenbosch mee. Daar zijn we erg blij mee. De inwoners van Oudenbosch hebben van oudsher goede contacten met pater Martien Konings. Om ook echt inhoudelijk iets bij te dragen aan het functioneren van het centrum, zijn we een drie-jaren plan gestart. Daarvoor bezoek ik ieder jaar het centrum voor een aantal weken.

We hebben met de actie van het afgelopen jaar een stevig programma voor het revalidatiecentrum in de steigers kunnen zetten. Iets waar we in goed onderling overleg met de directie van het centrum, de medische staf en de afdeling fysiotherapie verder aan bouwen. Met gebruikmaking van digitale mogelijkheden als Whatsapp en e-mail kunnen we het contact met Congo, ook op afstand, prima onderhouden. Dit tweede jaar zetten we verder in op het onafhankelijk maken van het Centre Simama van weldoeners. Althans op het minder afhankelijk zijn van hen. Onder het motto:
STA OP

voor gehandicapten in Congo
die op eigen benen willen staan
zij doen het, wij helpen alleen maar ...

Verleden jaar hebben we de afdeling fysiotherapie een boost kunnen geven met de uitbreiding van de behandelingsmogelijkheden. Met technische fysio-materialen die in Congo niet direct voorhanden zijn. Om in teamverband bewegingsprogramma's op te zetten is de sportzaal voorzien van een tiental stevige bobath-ballen. Tevens zijn er goede afspraken gemaakt om een aparte afdeling op te zetten voor de behandeling van gehandicapte kinderen en baby's. Als educatie voor de motorische begeleiding van deze kinderen zijn er enkele iPads met oefeninstructies aangeschaft.

Dit jaar komt de focus op de medische afdeling te liggen. Door het laboratorium en de radio/röntgen afdeling te voorzien van up-to-date instrumentarium, krijgt het centrum een regionale functie voor professionele medische onderzoeken. Hiermee kan het centrum structureel een bron van eigen inkomsten aanboren. Tegelijk draagt deze uitbreiding bij aan de professionele uitstraling van Centre Simama, die tot op 500 kilometer van Kisangani reikt. Zo kan het centrum voorzien in aanvragen van medische centra in de regio voor het onderzoek van de patiënten.

Voor volgend jaar ligt er al een ambitieus plan op de plank. De bedoeling is het hele centrum van zonnecollectoren te voorzien. Het gebruik van zonne-energie staat hier echter nog in de kinderschoenen. Hier en daar wordt op kleine schaal gebruik gemaakt van losse zonnepanelen. Het toepassen van zonne-energie op grote schaal is nieuw in Kisangani. We moeten dus pionieren op dit gebied. Met deze voorziening kan de stabiliteit van het stroomnet van het centrum aanzienlijk verbeterd worden. Tegelijk zal dit de huidige uitgaven voor elektriciteit, die echt fors zijn, drastisch verlagen. Misschien zou het 'overschot' zelfs doorverkocht kunnen worden. Zonne-uren zijn er in ieder geval in overvloed.

Toeval bestaat niet, wordt wel beweerd. Afgelopen december maakten we kennis met Patrick van Alphen, een Belgische ondernemer die samen met zijn vrouw een uitspanning annex recreatieterrein aan de oever van de Congo-rivier heeft opgezet. Hij is met de bouw van een hotel bezig en wil het hele terrein door middel van zonne-energie van stroom voorzien. We hebben afgesproken dat we informatie over de mogelijkheden daarvoor uit zullen wisselen. Voorwaarde daarbij is dat de aanschaf en aanleg zoveel mogelijk lokaal plaatsvindt met zo min mogelijk buitenlandse import of inmenging. Dit ter stimulering van de locale economie.

Met een flyer wordt de actie voor Centre Simama in Kisangani, Congo, onder de aandacht gebracht.Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling van onze plannen en acties voor Centre Simama.